Jaarrekening verslag 2021

Algemeen…………………………………………………………………………….                                                                                                

Organisatiegegevens………………………………………………………..       

Bestuur…………………………………………………………………………       

Visie en doelstelling………………………………………………………………..

Van visie tot activiteiten en projecten………………………………………..…

Toelichting op de organisatie………..……………………………………………..       

Balans per 1 januari 2021

Algemeen

Organisatiegegevens

De stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie in staat blijkt om vrede te bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat vanaf 2018 uit de volgende leden:

  • De heer N.E. Sahhar (voorzitter)
  • De heer K. Sa’ad (penningmeester)
  • Mevrouw M. Willems (lid)

Visie en doelstelling

De Stichting Vrede voor Palestina is een kleine organisatie die streeft naar een groot doel: een  rechtvaardige vrede voor alle bewoners van Palestina. En we beginnen bij het kind, we willen vrede brengen in het hart van het kind. Kleine stappen op weg naar een grote droom: vrede in het Land van Vrede.

De droom is er en blijft er, maar daar staat tegenover dat we weer moeten melden, dat vrede in de Palestijnse Gebieden steeds verder weg lijkt. De situatie verhardt zich. Willekeurige nachtelijke invallen zijn meer regel dan uitzondering en brengen spanning en angst. Willekeurig ook worden m.n. jongeren koelbloedig vermoord. Kolonisten verwoesten, onder toeziend oog van soldaten of zelfs met hun actieve steun, olijfbomen, waterbronnen of andere primaire levensvoorwaarden van de Palestijnse bevolking. Het internationaal recht wordt stelselmatig met voeten getreden. Steeds sneller en vaker worden woningen van Palestijnen onteigend en/ of gesloopt. Buiten Israël wordt kritiek op de staat Israël te vaak en te gemakkelijk gelijkgesteld met antisemitisme; Israël werkt daar zelf actief aan mee. Omdat Israël zichzelf tot een Joodse staat uitriep en dit uitgangspunt in beleid en wetgeving uitwerkte, concludeerde Amnesty International dat er in Israël sprake is van apartheid. De internationale gemeenschap reageerde nauwelijks. Het Internationaal Strafhof heeft het op zich genomen om te onderzoeken of er sprake is van oorlogsmisdaden aan Israëlische en Palestijnse zijde, maar het lijkt er steeds meer op dat het onderzoek niet actief opgestart wordt.

Er waren in het algemeen steeds  vaker gewelddadige confrontaties tussen Palestijnse en Joodse Israëliërs in verschillende Israëlische steden. En in mei 2021 vond de zoveelste uitbarsting van geweld plaats tussen Gaza en Israël.

Al met al wordt op die manier het dagelijkse leven voor de Palestijnen steeds onzekerder, geïsoleerder en meer en meer bedreigd.

We blijven ervoor kiezen om te investeren in de Palestijnse jeugd. Ons inziens is dit de enige optie om op termijn een betere toekomst daar te realiseren. Want alleen als jonge mensen vrede in zichzelf kunnen vinden, kunnen ze ook hun omgeving vreedzamer tegemoet treden. Als jongeren aangesproken worden op wat zij van binnenuit te geven hebben, kunnen ze hopelijk boven zichzelf en de dagelijkse ellende uitstijgen. Dan worden hun harten niet van jongs af aan al vergiftigd met het al zo lang slepende Israëlisch-Palestijnse conflict. Dan komt vrede dichterbij.

Wij stellen ons daarom als doel om:

– de basis van de zwakste jongeren te verstevigen en

– meer mogelijkheden te creëren voor de jeugd binnen het onderwijs. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling, muziek, cultuur en sport, de verbindende vaardigheden bij uitstek.

Dit doen wij in het algemeen door

1.       het ondersteunen van projecten

2.   het geven van informatie en voorlichting

3.   de samenwerking met en ondersteuning van anderen

Hieronder geven we in het kort per onderdeel weer hoe wij in 2021 aan onze visie en doelstelling hebben gewerkt.

Onze werkwijze en onze activiteiten

  1. Het ondersteunen van projecten

In 2021 hebben we weer steun verleend aan ons voornaamste project: de Al Mostaqbalschool in Al Khader. Op deze school zitten kinderen, in leeftijd variërend van 5 tot 16 jaar, die vaak of lichamelijk en/ of verstandelijk gehandicapt zijn of die leermoeilijkheden hebben. De school wil de kinderen begeleiden, hen zoveel mogelijk laten leren en waar mogelijk in laten stromen in het gewone onderwijs. Werd de school voorheen met argwaan bekeken, mede vanwege haar gehandicapte leerlingen, de laatste jaren wordt ze erkend en gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het groeiend aantal leerlingen en docenten.

Op verschillende manieren  hadden we ook dit jaar contact met de school: per telefoon, digitaal of ‘in het echt’.

Jaarlijks vindt er vanuit de al Mostaqbalschool een educatief schoolkamp plaats, voor de eigen kinderen, maar ook andere kinderen uit al Khader mogen eraan deelnemen: elk kind van de al Mostaqbalschool mag een kind van buiten de school meenemen. Zo werkt de school direct en indirect aan integratie van ‘haar’ kinderen met de andere kinderen uit de wijk. De doelstelling en uitvoering van dit Zomerkamp sluit naadloos aan bij wat wij als Stichting beogen. Daarom hebben we het ook dit jaar weer van harte financieel ondersteund. In 2021 deden 124 kinderen mee aan dit zomerkamp, 77 jongens en 47 meisjes, meer dan de school verwachtte. Een tiental kinderen had een fysieke of verstandelijke beperking.

Het zomerkamp was wederom een groot succes. Dagelijks was er, naast de groepsoefeningen ’s morgens en samen de eigen liedjes zingen, sport, spel, handenarbeid, muziek, volksdansen, tekenen en kleuren, spellen en wedstrijden. En een maaltijd samen.

Maar, in de woorden van de directeur van de school, het ‘Vrede voor Palestinakamp’ had dit jaar een andere toonzetting, omdat het kwam na 18 maanden van lockdowns en sluiting. De staf heeft getracht de negatieve gevoelens hierover bij de kinderen weg te nemen en ze te vervangen door positieve. De leerlingen kregen alle ruimte om hun leven in die tijd te beschrijven en hun gevoelens daarbij. Ze hadden het moeilijk gehad: ze voelden zich opgesloten thuis, sommigen waren besmet geraakt en waren bang geweest ook anderen thuis te besmetten, ze hadden er zelfs naar uitgekeken weer naar school te kunnen gaan (!). Ook het online leren was vaak problematisch geweest: überhaupt dit soort onderwijs, maar ook het gebrek aan middelen voor iedereen thuis of een internet dat niet werkte. Het schoolkamp, met zijn vele activiteiten, was een ware verademing. De kinderen zagen uit naar de volgende dag.

  • Het geven van informatie en voorlichting

We zijn tbv de informatie en voorlichting via onze website intensief voorwaardenscheppend bezig geweest: de website is helemaal opnieuw opgezet en eenvoudige berichten kunnen we, als bestuursleden, er nu zelf op plaatsen.

Voor meer gecompliceerde zaken kunnen we een beroep doen op de bouwer van de website.

Op 2 februari werd dhr Dries van Agt 90 jaar. We hebben hem van harte gefeliciteerd.

Op 22 mei verscheen in het Reformatorisch Dagblad een interview met Nabil Sahhar over de situatie in Israël en Palestina.

Op 23 mei werd in de Stentor een artikel geplaatst gebaseerd op een gesprek dat dhr Khaled Sa’ad, penningmeester van de Stichting, had met mw Ingrid Petiet voorzitter van de Joodse Gemeente in Zwolle. Titel: “We moeten bruggen bouwen, geen muren.”

Eind mei riepen we een aantal mensen die betrokken zijn bij de PKN, Protestantse Kerk Nederland, op om zich aan te sluiten bij het initiatief van mensen uit de PKN, om naast excuses aan het Joodse volk voor wat hen aangedaan is, ook excuses aan te bieden aan het Palestijnse volk.

Naar onze donateurs toe

  • We stuurden hen het verslag van het Zomerkamp 2021, met een kort filmpje gebaseerd op de vele foto’s die we van de Al Mostaqbalschool over het kamp ontvangen hadden. Dit plaatsten we ook op de website.
  • We zonden hen een oprecht gemeende Kerstgroet

We kregen publiciteit omdat onze voorzitter Nabil Sahhar werd genomineerd voor de Ab Harrewijnprijs. Deze prijs gaat naar personen die werken in de rafelranden van de maatschappij.  Jammer genoeg kreeg hij, zo bleek bij de bekendmaking op 18 september, de prijs niet, maar de nominatie was ook zeer de moeite waard en bracht extra publiciteit.

Op 26 december stierf aartsbisschop Tutu uit Zuid-Afrika. Een reus in de strijd om gerechtigheid, in Zuid-Afrika en elders. Meermalen heeft hij zich ook uitgesproken over de situatie in Palestina en schuwde niet daarbij het woord ‘apartheid’ in de mond te nemen. We herdachten hem in dankbaarheid.

  • De samenwerking met en ondersteuning van anderen

Ook dit jaar zijn we intens betrokken gebleven bij de leesgroep Israël/ Palestina. De groep bestaat uit negen mensen, voornamelijk afkomstig van de Protestantse Kerk van Deventer. We streven ernaar ons zo breed mogelijk te laten informeren over de ontwikkelingen in Israël en Palestina en willen dit waar mogelijk aan de orde stellen binnen de PKN Deventer middels informatie over en concrete ondersteuning van Rabbis for Human Rights. We zijn  er blij mee dat de PKN Deventer bereid is de Rabbis financieel te blijven steunen.

We werken samen met de gemeente Deventer. Wanneer we maar enigszins kunnen nemen we deel aan het Periodiek Overleg. Aan het Overleg op 1 juli nam Lien Willems deel, het Overleg van 16 november werd uitgesteld.

Op informele basis werkten we samen met de Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem en met de Friends of Young Bethlehem in Gouda. We informeren elkaar over onze activiteiten en ondersteunen elkaar waar nodig. Helaas heeft de Oecumenische Vrouwengroep in 2021 moeten besluiten zichzelf op te heffen.

Op landelijk niveau werken we samen met en/ of bieden we ondersteuning aan m.n. het Rights Forum, Een Ander Joods Geluid en aan Kairos Sabeel.

Deventer is sinds 2018 Shelter City, d.w.z. dat aan een mensenrechtenverdediger 3 maanden onderdak wordt geboden om op adem te kunnen komen. In 2021 betrof dit M. Azaize uit Gaza. Hij kwam op bezoek bij onze voorzitter en bij bovengenoemde leesgroep. We waren ook bij zijn afscheid.

Last but not least, onze Stichting is gescreend door de Kamer van Koophandel en helemaal in orde bevonden.

Organisatie van de Stichting Vrede voor Palestina

Het bestuur van de Stichting Vrede voor Palestina bestond in 2021 uit de volgende personen:

Nabil Sahhar, voorzitter

Lien Willems, secretaris

Khaled Saad, penningmeester

Stichting Vrede voor Palestina
Balans per 1 januari 2021
Liquide middelen:Eigen vermogen:
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Zakelijke rekening €       5.134,04Stichtingskapitaal €        10501.22
ING Bank  NL64INGB0006037797 – spaar rekening €       5.367,18
Kas €                    –
Transitoria:Transitoria:
Debiteuren €                    –crediteuren €                       –
Voorraden €                    –
Totaal €      10501.22Totaal €        10501.22
Balans per 31 december 2021
Liquide middelen:Eigen vermogen:
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Zakelijke rekening €      4.111,53Stichtingskapitaal €      8243.23
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Spaar rekening €      4.131,70
Kas €                  –  
Transitoria:Transitoria:
Debiteuren €                    –crediteuren €                       –
Voorraden €                    –
Totaal €    8243.23Totaal €      8243.23
Toelichting op de Balans:
 1 januari 31 december
Liquide middelen:
ING Bank  NL64INGB0006037797         10.501,22         8243.23
Transitoria:
Er zijn geen vorderingen of schulden
Eigen vermogen:
Eigen vermogen 1 januari 2021 €     10.501,22
af: resultaat 2021 €      2257.99 
Eigen vermogen 31 december 2021 €      8243.23 €      8243.23

Gerelateerde berichten


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');