We gaan door……

STICHTING VREDE VOOR PALESTINA

Jaarverslag 2022

Visie en doelstelling

De Stichting Vrede voor Palestina blijft haar droom koesteren en houdt vast aan haar oorspronkelijke doelstelling: werken aan een rechtvaardige vrede voor alle bewoners van Palestina. We beginnen bij het kind: we willen vrede brengen in het hart van het kind. Opdat het kind kan werken aan vrede voor anderen, voor allen. Zo werken we aan vrede in het Land van Vrede.

Maar de realiteit is weerbarstig en wordt steeds harder en gewelddadiger. De rechtse Likud-partij van Netanyahu wist in november als grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen in Israël en ging regeren samen met ultranationalistische en ultraorthodoxe joodse religieuze partijen. Ze breidde en breidt nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever in hoog tempo uit en wil/ wilde het rechtstelsel ingrijpend hervormen maar stuitte daarbij op vooralsnog teveel weerstand. Wekelijkse massale demonstraties waren het gevolg. Voor de Palestijnen op de Westbank en in Oost-Jeruzalem maakte de regeringswissel niet veel verschil: hoogstens waren er nog meer nachtelijke invallen, dodelijke schietpartijen en  willekeurige executies dan voorheen, dorpen werden ontruimd, huizen gesloopt. Business as usual maar dan opgeschaald. Business as usual waren ook de aanvallen en bombardementen op Gaza, de beschuldigingen over en weer, niemand kijkt er meer van op, niemand protesteert meer dan plichtmatig.

In oktober 2021 werden zes Palestijnse ngo’s, te weten Addameer, Al-Haq, Bisan, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en de Union of Palestinian Women Committees (UPWC) door Israël op de terrorismelijst gezet en verboden. Ze zouden onderdeel zijn van het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dit leidde wereldwijd tot protesten. In 2022 kon Israël geen enkele van de beschuldigingen hard maken. Desalniettemin bleven de zes organisaties op de terrorismelijst staan en konden ze dus elk moment gesloten worden en gedwongen tot opheffing. Wat ook her en der gebeurde. En ze waren niet meer in staat om belastend materiaal aan te dragen voor het proces tegen Israël bij het Internationaal Strafhof.

Al met al wordt op deze manier het dagelijkse leven voor de Palestijnen meer en meer bedreigd, rechtelozer, onzekerder, geïsoleerder.

En toch blijven we ervoor kiezen om te investeren in de Palestijnse jeugd. Ons inziens is dit de enige optie om op termijn een betere toekomst daar te realiseren. Want alleen als jonge mensen vrede in zichzelf kunnen vinden, kunnen ze ook hun omgeving vreedzamer tegemoet treden. Als jongeren aangesproken worden op wat zij van binnenuit te geven hebben, kunnen ze hopelijk boven zichzelf en de dagelijkse ellende uitstijgen. Dan worden hun harten niet van jongs af aan al vergiftigd met het al te lang slepende Israëlisch-Palestijnse conflict. Dan komt vrede dichterbij.

Wij stellen ons daarom als doel om:

– de basis van de zwakste jongeren te verstevigen en

– meer mogelijkheden te creëren voor de jeugd binnen het onderwijs. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling, muziek, cultuur en sport, de verbindende vaardigheden bij uitstek.

Dit doen wij in het algemeen door

1.           het ondersteunen van projecten

2.           het geven van informatie en voorlichting

3.           de samenwerking met en ondersteuning van anderen

Hieronder geven we in het kort per onderdeel weer hoe wij in 2022 aan onze visie en doelstelling hebben gewerkt.

Onze werkwijze en activiteiten

  1. Het ondersteunen van projecten

In 2022 hebben we weer steun verleend aan ons voornaamste project: de Al Mostaqbalschool in Al Khader. Op deze school zitten kinderen, in leeftijd variërend van 5 tot 16 jaar, die vaak of lichamelijk en/ of verstandelijk gehandicapt zijn of die leermoeilijkheden hebben. De school wil de kinderen begeleiden, hen zoveel mogelijk laten leren en waar mogelijk in laten stromen in het gewone onderwijs. Werd de school voorheen met argwaan bekeken, mede vanwege haar gehandicapte leerlingen, de laatste jaren wordt ze erkend en gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het groeiend aantal leerlingen en docenten.

Op verschillende manieren  hadden we ook in 2022 contact met de school: per telefoon, digitaal of ‘in het echt’.

Jaarlijks vindt er vanuit de al Mostaqbalschool een educatief schoolkamp plaats, het Vrede voor Palestinakamp geheten, voor de eigen kinderen, maar ook andere kinderen uit Al Khader mogen eraan deelnemen: elk kind van de al Mostaqbalschool mag een kind van buiten de school meenemen. Zo werkt de school direct en indirect aan integratie van ‘haar’ kinderen met de andere kinderen uit de wijk. De doelstelling en uitvoering van dit Zomerkamp sluit naadloos aan bij wat wij als Stichting beogen. Daarom hebben we het ook dit jaar weer van harte financieel ondersteund. In 2022 deden 126 kinderen mee aan dit zomerkamp, 82 jongens en 44 meisjes, meer dan de school verwachtte. Een aantal 15% van de kinderen had een fysieke of verstandelijke beperking.

Het zomerkamp was wederom een groot succes. Dagelijks waren er de groepsoefeningen ’s morgens en samen de eigen liedjes zingen, was er sport en spel, handenarbeid, muziek, volksdansen, tekenen en kleuren, spellen en wedstrijden. En maaltijden samen. Een hartverwarmende opkikker/ oppepper.

En broodnodig ook. Tot twee keer toe kregen we bericht van het hoofd van de Al Mostaqbal dat een oud-leerling van de school gedood was, doodgeschoten door Israëlische ordetroepen. Mohammad was 21 jaar, Zaïd 15. De twee jongeren waren ook nog  familie van elkaar, beiden hoorden bij de familie Ghuneim. Zaïd werd in het huis van zijn grootmoeder geëxecuteerd. In 2016 heeft de Stichting de helft van de schoolbijdrage van Zaid betaald, de school betaalde de andere helft. De ouders van Zaid konden het niet betalen, maar Zaid wild perse op de Al Mostaqbal blijven. We hebben de ouders van Mohammad en van Zaid en de school gecondoleerd en we hebben op onze site aandacht besteed aan het gebeuren.

  • Het geven van informatie en voorlichting

Dit deden we in 2022 op verschillende momenten en manieren.

  • Op 5 maart was onze voorzitter Nabil Sahhar spreker in de Bronkerk in Ugchelen om te spreken over Palestina en Israël.
  •  Op uitnodiging van de kerken in Epe heeft de voorzitter een informatie avond gehouden  de Regenboogkerk. De opkomst was goed, de zaal was vol en het was ook verder een vruchtbare bijeenkomst.
  • In juni ondersteunden we een actie van een van onze sympathisanten, die middels een geborduurde patch van Palestijntje en via het NFC-chipje daarin informatie wilde geven over en geld wilde ophalen voor projecten voor kinderen in Palestina en Gaza / de kinderen van Al Mostaqbal. Helaas leek Palestijntje teveel op Nijntje en zagen we ons gedwongen de actie van de site te halen.
  • Op 27 november was Nabil Sahhar als christen Palestijn een van de sprekers op een landelijke bijeenkomst van OJCM, het Overleg Joden, Christenen, Moslims. Thema: Jerusalem voor iedereen. De drie participanten in OJCM hielden een korte inleiding, waarbij het opmerkelijk was dat dhr. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken die zojuist terug was van een bezoek aan Israël en Palestina, de situatie  in Jeruzalem onverkort duidde als ‘een situatie van bezetting en onrecht’.  De inhoudelijke bijdragen over het thema kwamen van Hanna Ludens van het CIDI, van Jan Jaap van Oosterzee van Pax en van Nabil Sahhar van Stichting Vrede voor Palestina, christen-Palestijn en geboren in Jeruzalem. De bijdragen leidden tot een zinnige uitwisseling van standpunten en ideeën. NieuwWij schreef er een artikel over. Dit is te vinden op https://www.nieuwwij.nl/achtergrond/jeruzalem-voor-iedereen-gedachten-over-vrede-en-gerechtigheid .
  • De samenwerking met en ondersteuning van derden

Ook dit jaar zijn we intens betrokken gebleven bij de leesgroep Israël/ Palestina. De groep bestaat uit tien mensen, voornamelijk afkomstig van de Protestantse Kerk van Deventer. We streven ernaar ons zo breed mogelijk te laten informeren over de ontwikkelingen in Israël en Palestina en willen dit waar mogelijk aan de orde stellen binnen de PKN Deventer middels informatie over en concrete ondersteuning van Rabbis for Human Rights. We zijn  er blij mee dat de PKN Deventer bereid is de Rabbis financieel te blijven steunen.

Op landelijk niveau werken we samen met en/ of bieden we ondersteuning aan m.n. het Rights Forum, Een Ander Joods Geluid en aan Kairos Sabeel.

Organisatie van de Stichting Vrede voor Palestina

Het bestuur van de Stichting Vrede voor Palestina bestond in 2021 uit de volgende personen:

Nabil Sahhar, voorzitter

Lien Willems, secretaris

Khaled Saad, penningmeester

Deventer, juni 2023

Gerelateerde berichten


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');