Jaarrekening verslag 2020

Algemeen…………………………………………………………………………….

        Organisatiegegevens………………………………………………………..

        Bestuur…………………………………………………………………………

Visie en doelstelling………………………………………………………………..

Van visie tot activiteiten en projecten………………………………………..…

Toelichting op de organisatie………..……………………………………………..

Balans per 1 januari 2020

Algemeen

Organisatiegegevens

De stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie in staat blijkt om vrede te bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat in 2018 uit de volgende leden:

  • De heer N.E. Sahhar (voorzitter)
  • De heer K. Sa’ad (penningmeester)
  • Mevrouw M. Willems (lid)

Visie en doelstelling

Op onze nieuwe website – de oude was gehackt – zeggen we het zo: De Stichting Vrede voor Palestina is een kleine organisatie die streeft naar een groot doel: een  rechtvaardige vrede voor alle bewoners van Palestina. En we beginnen bij het kind, we willen vrede brengen in het hart van het kind. Kleine stappen op weg naar een grote droom: vrede in het Land van Vrede.

De droom is er en blijft er, maar daar staat tegenover dat we weer moeten melden, dat vrede in de Palestijnse Gebieden steeds verder weg lijkt. De situatie verhardt zich. Willekeurige nachtelijke invallen brengen spanning en angst. Kolonisten verwoesten, onder toeziend oog van soldaten of zelfs met hun actieve steun, olijfbomen, waterbronnen of andere primaire levensvoorwaarden van de Palestijnse bevolking. Het internationaal recht wordt stelselmatig met voeten getreden. Kritiek op de staat Israël wordt te vaak gelijkgesteld met antisemitisme; Israël werkt daar zelf actief aan mee. Een lichtpuntje is dat het Internationaal Strafhof – waarschijnlijk – gaat onderzoeken of er sprake is van oorlogsmisdaden aan Israëlische en Palestijnse zijde. Al met al wordt het dagelijkse leven voor de Palestijnen steeds onzekerder en meer en meer bedreigd.

En 2020 was niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de Palestijnen en de Israëliërs het jaar van corona. Corona die in lockdowns mensen dwong tot afstand en tot thuis blijven, ook daar waar je het je niet kunt permitteren om niet naar werk te gaan. Corona dat het toerisme, zoals in Bethlehem, helemaal stillegde. Corona waar alleen een vaccin tegen helpt. Israël had dat vaccin èn het had – vanwege het altijd paraat moeten zijn om desnoods oorlog te kunnen voeren – de organisatie om dat vaccin snel en doeltreffend toe te kunnen dienen. Israël werd het land dat als eerste van de wereld zijn bevolking ingeënt had. Voor de Palestijnen restten een armzalige 70.000 vaccins en het kreeg zo’n 40.000 vaccins van de Verenigde Arabische Emiraten. In twee hoge golven stierven duizenden Palestijnen.

Ondanks deze zonder meer dramatische  situatie blijven we ervoor kiezen om te investeren in de Palestijnse jeugd. Ons inziens is dit de enige optie om op termijn een betere toekomst daar te realiseren. Want alleen als jonge mensen vrede in zichzelf kunnen vinden, kunnen ze ook hun omgeving vreedzamer tegemoet treden. Als jongeren aangesproken worden op wat zij van binnenuit te geven hebben, kunnen ze hopelijk boven zichzelf en de dagelijkse ellende uitstijgen. Dan worden hun harten niet van jongs af aan al vergiftigd met het al zo lang slepende Israëlisch-Palestijnse conflict. Dan komt vrede dichterbij.

Wij stellen ons daarom als doel om:

– de basis van de zwakste jongeren te verstevigen en

– meer mogelijkheden te creëren voor de jeugd binnen het onderwijs. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling, muziek, cultuur en sport, de verbindende vaardigheden bij uitstek.

Dit doen wij in het algemeen door

1.       het ondersteunen van projecten

2.       het geven van informatie en voorlichting

3.       de samenwerking met en ondersteuning van anderen

Hieronder geven we in het kort per onderdeel weer hoe wij in 2020 aan onze visie en doelstelling hebben gewerkt. Directe bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur en bezoeken aan de Al Mostaqbalschool, de school die we steunen, waren vanwege corona niet mogelijk. Contact ging per telefoon of digitaal.

Onze werkwijze en onze activiteiten

  1. Het ondersteunen van projecten

In 2020 hebben we weer steun verleend aan ons voornaamste project: de Al Mostaqbalschool in Al Khader. Op deze school zitten kinderen, in leeftijd variërend van 5 tot 16 jaar, die vaak of lichamelijk en/ of verstandelijk gehandicapt zijn of die leermoeilijkheden hebben. De school wil de kinderen begeleiden, hen zoveel mogelijk laten leren en waar mogelijk in laten stromen in het gewone onderwijs. Werd de school voorheen met argwaan bekeken, mede vanwege haar gehandicapte leerlingen, de laatste jaren wordt ze erkend en gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het groeiend aantal leerlingen: aan het begin van het schooljaar 2020 – 2021 telde de school in totaal 130 leerlingen, waarvan er 24 gehandicapt waren. Op de Kindergarten zaten 26 kinderen. Een totaal van 180 leerlingen. Aan de school waren 21docenten fulltime verbonden en3 parttimers.

Jaarlijks vindt er vanuit de al Mostaqbalschool een educatief schoolkamp plaats, voor de eigen kinderen, maar ook andere kinderen uit al Khader mogen eraan deelnemen: elk kind van de al Mostaqbalschool mag een kind van buiten de school meenemen. Zo werkt de school direct en indirect aan integratie van ‘haar’ kinderen met de andere kinderen uit de wijk. De doelstelling en uitvoering van dit Zomerkamp sluit naadloos aan bij wat wij als Stichting beogen. Daarom hebben we het ook dit jaar weer van harte financieel ondersteund. De zomerkamp kon niet doorgaan wegens Covid-19 en de maatregelen die genomen werden. Toch, de schoolleiding met de docenten hebben allerlei manieren gevonden om in contact te blijven met de leerlingen en zeker met hun ouders. Sommige jongeren die in zeer kwetsbare positie waren konden op bepaalde momenten naar school komen om hun uit hun isolement te krijgen en de ouders te verlichten.

  • Het geven van informatie en voorlichting

Van de informatieve bijeenkomsten gingen velen vanwege corona niet door. Zoals het MMM-festival (Midzomer multicultureel muziekfestival) in Deventer en het Periodiek Overleg van de gemeente Deventer. Wel hadden we input in de nieuwe website van de gemeente Deventer.

En was Nabil Sahhar op 13 februari 2020 de spreker op de Tafel van de Rede, van de Vrijdenkers in Deventer.

We gingen in op een vraag die ons via via bereikte om een Palestijnse statushouder te helpen, die actief een netwerk in Nederland wilde opbouwen.

Op 20 juni namen we deel aan de Dag voor de Vrede, die geheel coronaproof in Deventer georganiseerd was.

De werkgroep Israël/Palestina, waar we in participeren, had geen daadwerkelijke bijeenkomsten, maar wel veelvuldig digitaal en telefonisch contact. De PKN-gemeente van de Lebuinus besteedde ook dit jaar een van haar collectes aan het werk van The Rabbis for Human Rights.

Op 24 oktober was Nabil Sahhar een van de sprekers in een landelijk debat over Israël en Palestina, georganiseerd door de Linker Wang.

We begonnen met de reparatie van de gehackte site.

Last but not least, eind april kreeg Nabil Sahhar een onderscheiding en werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn inzet voor de Stichting Vrede voor Palestina. Dit mooie feit bereikte zelfs een krant in Jeruzalem!

  • De samenwerking met en ondersteuning van anderen

Ook dit jaar zijn we intens betrokken gebleven bij de groep die aanvankelijk samen kwam rond het boek Blessuretijd van Ed van Thijn en die later het boek De Holocaust Is Voorbij van Avraham Burg las en besprak en artikelen uit De Brug. Ze kwam in 2020 vanwege corona niet bij elkaar, wel was er veelvuldig mail- en telefonisch contact. De groep bestaat uit negen mensen, voornamelijk afkomstig van de Protestantse Kerk van Deventer. We streven ernaar ons zo breed mogelijk te laten informeren over de ontwikkelingen in Israël en Palestina en willen dit allereerst aan de orde stellen binnen de PKN Deventer middels informatie over en concrete ondersteuning van Rabbis for Human Rights. We waren er blij mee dat de PKN ook dit jaar bereid was de Rabbis financieel te steunen.

We werken samen met de gemeente Deventer. Wanneer we maar enigszins kunnen nemen we deel aan het Periodiek Overleg. In 2020 ging dit Overleg fysiek niet door. Wel hadden we onze eigen inbreng in de nieuwe website van de gemeente.

Op informele basis werken we samen met de Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem en met de Friends of Young Bethlehem in Gouda. We informeren elkaar over onze activiteiten en ondersteunen elkaar waar nodig.

Op landelijk niveau werken we samen met en/ of bieden we ondersteuning aan m.n. het Rights Forum en aan Kairos Sabeel.

Organisatie van de Stichting Vrede voor Palestina

Het bestuur van de Stichting Vrede voor Palestina bestond in 2020 uit de volgende personen:

Nabil Sahhar, voorzitter

Lien Willems, secretaris

Khaled Saad, penningmeester

Stichting Vrede voor Palestina
Balans per 1 januari 2020
Liquide middelen:Eigen vermogen:
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Zakelijke rekening €      3.337,39Stichtingskapitaal €        8.704,57
ING Bank  NL64INGB0006037797 – spaar rekening €      5.367,18
Kas €                    –
Transitoria:Transitoria:
Debiteuren €                    –crediteuren €                       –
Voorraden €                    –
Totaal €      8.704,57Totaal €        8.704,57
Balans per 31 december 2020
Liquide middelen:Eigen vermogen:
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Zakelijke rekening €      5.134,04Stichtingskapitaal €      10.501,22
ING Bank  NL64INGB0006037797 – Spaar rekening €      5.367,18
Kas €                  –  
Transitoria:Transitoria:
Debiteuren €                    –crediteuren €                       –
Voorraden €                    –
Totaal €    10.501,22Totaal €      10.501,22
Toelichting op de Balans:
 1 januari 31 december
Liquide middelen:
ING Bank  NL64INGB0006037797         8.704,57         10.501,22
Transitoria:
Er zijn geen vorderingen of schulden
Eigen vermogen:
Eigen vermogen 1 januari 2020 €      8.704,57
af: resultaat 2020 €      1.796,65 
Eigen vermogen 31 december 2020 €    10.501,22 €      10.501,22

Gerelateerde berichten


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');